epper.gr ΕΠ Περιβ?λλον - Αειφ?ρο? Αν?πτυξη

epper.gr
Title: ΕΠ Περιβ?λλον - Αειφ?ρο? Αν?πτυξη
Keywords:
Description: ΕΠ Περιβ?λλον - Αειφ?ρο? Αν?πτυξη ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ | ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ | ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ | ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Ε.Π. ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 Το Ε. Π. ?Περιβ?λλον - Αειφ?ρο? Αν?πτυξη? εντ?σσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013
epper.gr is ranked 2891309 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $5,530. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. epper.gr has 43% seo score.

epper.gr Information

Website / Domain: epper.gr
Website IP Address: 195.167.92.187
Domain DNS Server: ns1.otenet.gr,ns2.otenet.gr

epper.gr Rank

Alexa Rank: 2891309
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

epper.gr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,530
Daily Revenue: $15
Monthly Revenue $454
Yearly Revenue: $5,530
Daily Unique Visitors 1,394
Monthly Unique Visitors: 41,820
Yearly Unique Visitors: 508,810

epper.gr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private, max-age=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Fri, 05 Aug 2016 13:34:34 GMT
Server Microsoft-IIS/7.0

epper.gr Keywords accounting

Keyword Count Percentage

epper.gr Traffic Sources Chart

epper.gr Similar Website

Domain Site Title
ekloges.gov.cy Βουλευτικ?? Εκλογ?? 2016: Επ?σημα Αποτελ?σματα
komotini.gr ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | επ?σημο? ιστ?τοπο?.
myrunner.gr myrunner.gr (Εργομ?τρηση-Προπ?νηση-Επ?βλεψη)
ktelbus.com Αρχικ? - Π.Ο.Α.Υ.Σ. Το επ?σημο site
ktelbus.gr Αρχικ? - Π.Ο.Α.Υ.Σ. Το επ?σημο site
zoeskiadaresi.com Home | Ζω? Σκιαδαρ?ση - Επ?σημο Site
allshoes.gr AllShoes.gr | Επ?νυμα παπο?τσια online!
ageliesergasias.gr ageliesergasias.gr - Η εργασ?α στο επ?κεντρο
epikentro.gr Εκδ?σει? Επ?κεντρο Α.Ε.
vrakas-fashion.gr Επ?νυμα Ενδ?ματα ΒΡΑΚΑΣ

epper.gr Alexa Rank History Chart

epper.gr aleax

epper.gr Html To Plain Text

ΕΠ Περιβ?λλον - Αειφ?ρο? Αν?πτυξη ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ | ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ | ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ | ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Ε.Π. ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 Το Ε. Π. ?Περιβ?λλον - Αειφ?ρο? Αν?πτυξη? εντ?σσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβ?νει μια σειρ? δρ?σεων, ?ργων περιβαλλοντικ?ν υποδομ?ν μεγ?λη? κλ?μακα? εθνικ?? εμβ?λεια?, η υλοπο?ηση των οπο?ων συμβ?λει στην Αειφορικ? Διαχε?ριση των περιβαλλοντικ?ν μ?σων, του φυσικο? αποθ?ματο? και των Αστικ?ν Κ?ντρων και στην αναβ?θμιση τη? Δημ?σια? Διο?κηση? στη χ?ραξη και εφαρμογ? τη? περιβαλλοντικ?? πολιτικ??. [ συν?χεια... ] ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 Διαχειριστικ? Αρχ? ?ξονε? Προτεραι?τητα? Πορε?α Υλοπο?ηση? ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Επιτροπ?? Παρακολο?θηση? Πληροφορ?ε? για Δικαιο?χου? Δημοσι?τητα Ν?α προγραμματικ? περ?οδο? 2014-2020 Φωτογραφ?ε? και Πολυμ?σα Ρο?? δεδομ?νων (RSS) Ευρετ?ριο ?ρων Χρ?σιμοι σ?νδεσμοι Ν?α - Ανακοιν?σει? ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑ?ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Ημερομην?α δημοσ?ευση?: 8/4/2016 Η Ευρωπα?κ? Επιτροπ? ?χει εγκαινι?σει δημ?σια διαβο?λευση για την εκ των υστ?ρων αξιολ?γηση του ΕΤΠΑ, του ΤΣ και του ΕΚΤ για την περ?οδο 2007-2013. Η προθεσμ?α τη? δημ?σια? διαβο?λευση? εκπν?ει στι? 27 Απριλ?ου 2016. Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? ανατρ?ξτε στο συνημμ?νο αρχε?ο. Περισσ?τερα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (21/12/2015) Ημερομην?α δημοσ?ευση?: 16/12/2015 Η Ειδικ? Υπηρεσ?α Διαχε?ριση? του Επιχειρησιακο? Προγρ?μματο? "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013", σα? προσκαλε? τη Δευτ?ρα, 21 Δεκεμβρ?ου 2015, στι? 10.00 π.μ. στο Ιωνικ? Κ?ντρο (Λυσ?ου 11, Πλ?κα) στο Συν?δριο με θ?μα : "Οι καλ?? πρακτικ?? για το Περιβ?λλον στο ΕΣΠΑ 2007-2013 οριοθετο?ν τι? προκλ?σει? για το ν?ο ΕΣΠΑ 2014-2020". Περισσ?τερα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ Ημερομην?α δημοσ?ευση?: 1/10/2015 Προκηρ?σσεται πρ?χειρο? μειοδοτικ?? διαγωνισμ?? για την εκτ?λεση των εργασι?ν αν?δειξη? αρχα?ου αγωγο? στο Δ?μο Ιλ?ου, στο πλα?σιο του υπο?ργου 5 "Αρχαιολογικ?? ?ρευνε? και εργασ?ε?", του ?ργου : "ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ". Κριτ?ριο Αν?θεση? : χαμηλ?τερη τιμ?. Ημερομην?α Διεν?ργεια? Διαγωνισμο? : 6/10/2015. Καταληκτικ? Ημερομην?α Υποβολ?? Προσφορ?ν : 5/10/2015. Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? ανατρ?ξτε στο Τε?χο? Προκ?ρυξη? το οπο?ο βρ?σκεται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ τη? ανακο?νωση?. Περισσ?τερα Δημοσιε?θηκε η Εθνικ? Στρατηγικ? ?ρευνα? και Καινοτομ?α? για την ?ξυπνη Εξειδ?κευση (RIS3) Ημερομην?α δημοσ?ευση?: 16/9/2015 Δημοσιε?θηκε στην Εφημερ?δα τη? Κυβερν?σεω? η εγκριθε?σα απ? τον Υπουργ? Οκονομ?α?, Υποδομ?ν, Ναυτιλ?α? και Τουρισμο? κ. Γ. Σταθ?κη και τον Αναπληρωτ? Υπουργ? Πολιτισμο?, Παιδε?α? και Θρησκευμ?των κ. Κ. Φωτ?κη, η Εθνικ? Στρατηγικ? ?ρευνα? και Καινοτομ?α? για την ?ξυπνη Εξειδ?κευση. Περισσ?τερα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ημερομην?α δημοσ?ευση?: 10/8/2015 Ο Φορ?α? Διαχε?ριση? Δ?λτα Ν?στου - Βιστων?δα? - Ισμαρ?δα? ανακοιν?νει τη πρ?σληψη, με σ?μβαση εργασ?α? ιδιωτικο? δικα?ου ορισμ?νου χρ?νου, εν?? (1) ατ?μου για την υλοπο?ηση του υπο?ργου 1 τη? πρ?ξη? με κωδικ? MIS 311544. Για το πλ?ρε? κε?μενο τη? ανακο?νωση? ανατρ?ξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Περισσ?τερα ?λα τα ν?α Ν?α Προσκλ?σει? ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ Προσκλ?σει?-Προκηρ?ξει? Διαγωνισμο? - Διακηρ?ξει? e-βιβλιοθ?κη Συχν?? ερωτ?σει? Ειδικ?? Ερωτ?σει? Επικοινων?α Απλ? αναζ?τηση Αναλυτικ? αναζ?τηση Οι προκηρ?ξει? μου Σχετικο? σ?νδεσμοι Υπουργε?ο Περιβ?λλοντο?, Εν?ργεια? και Κλιματικ?? Αλλαγ?? Εθνικ? Στρατηγικ? Πλα?σιο Αναφορ?? (ΕΣΠΑ) ΕΠ Περιβ?λλον 2000-2006 Χ?ρτη? Ιστοχ?ρου Ανακο?νωση νομικ?? φ?ση? Προσβασιμ?τητα ?ροι χρ?ση? Με τη συγχρηματοδ?τηση τη? Ελλ?δα? και τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? – Ευρωπα?κ? Ταμε?ο Περιφερειακ?? Αν?πτυξη? Σχεδιασμ?? & Yλοπο?ηση ΜΟΔ Α.Ε.

epper.gr Whois

Domain Name: EPPER.GR